പോസ്റ്റുകള്‍

Plus one VHSE Management - Chapter 2 Materials

Customized PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : പേജുകളിലെ Download PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ PDF നിർമ്മിച്ച് തരും. PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്…

Plus one VHSE Management - Chapter 1 Materials

Customized PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : പേജുകളിലെ Download PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ PDF നിർമ്മിച്ച് തരും. PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്…

ACC Chapter 3 Theory Base of Accounting

Customized PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : പേജുകളിലെ Download PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ PDF നിർമ്മിച്ച് തരും. PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത…

Cash Award for Teachers' Children Scoring A+

National foundation for Teachers’ Welfare has decided in its 76th State meet to facilitate teachers’ children of govt and aided schools in Kerala who…

Online Leave Management System in SPARK

പുതിയ സർക്കുലർ(G.O(P) No. 119/2022/FIN dated 30-09-2022) പ്രകാരം ഒരു ജീവനക്കാരന് ഏത് തരത്തിലുള്ള അവധിയും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. PEN ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥിരം…

GUIDELINES ON SCHOOL STUDY TOURS

പഠനത്തിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പഠനയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. പഠനാനുഭവങ്ങളിൽ അതിന്റെ സ്വാധ…

ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ മേളകളുടെ സമയക്രമം പ്രഖ്യാപിച്ചു: വിശദ വിവരങ്ങൾ

ഈ വർഷത്തെ സ്കൂൾ മേളകളുടെ സമയക്രമം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ മേളകളുടെ വിശദമായ സമയക്രമം താഴെ നൽകുന്നു. സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം സ്കൂൾതലത്…

ഹൈടെക് ക്ലാസ്മുറികൾ ആകർഷകമാക്കാൻ ഇനി 'കൈറ്റ് ബോർഡും'

ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ക്ലാസുകൾ ഫലപ്രദമാക്കാനും അധ്യാപകന് ആയാസരഹിതമായി വിവിധ ഐസിടി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ…

ACC Chapter 2 Theory Base of AccountingMaterials

Customized PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം : പേജുകളിലെ Download PDF ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ PDF നിർമ്മിച്ച് തരും. PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്…