ഇടയ ശബ്ദം

Unknown

എനിക്കേറ്റംപ്രിയപ്പെട്ടഎന്റെഇടവകാംഗങ്ങളേ,
ഏപ്രില്മാസം! അദ്ധ്യയനവര്ഷംകഴിഞ്ഞ്കുട്ടികള്അവധിക്കാലംആഘോഷിക്കാന്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.നോന്പുകാലതപശ്ചര്യകളിലൂടെകടന്ന്,നമ്മുടെജീവിതംശുദ്ധിെചയ്ത്,ഉയിര്പ്പുതിരുനാളിന്റെആനന്ദത്തിലേയ്ക്ക്നാംപ്രവേശിക്കുന്നു.
ഉയിര്പ്പുതിരുനാള്,പ്രത്യാശയുടെ,പ്രകാശത്തിന്റെ,ജീവന്റെ,വിജയത്തിന്റെ,സന്തോഷത്തിന്റെആഘോഷമാണ്.ഉത്ഥാനംചെയ്തയേശുനാഥന്നിങ്ങളെല്ലാവരുടേയുംഹൃദയങ്ങളെഭരിക്കട്ടെ.അവിടുത്തെശാന്തിയുംസമാധാനവും,പ്രത്യാശയുംസന്തോഷവുംനിങ്ങള്ക്കെല്ലാവര്ക്കുംഅനുഭവവേദ്യമാകട്ടെ.ഹാപ്പിഈസ്റ്റര്!
ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷംപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാംഈശോആദ്യമേഅരുളിചെയ്തത്സമാധാനമാണ്.തിരുകര്മ്മങ്ങളില്നാംപലപ്രാവശ്യംസമാധാനംആശംസിക്കാറുണ്ട്.നമ്മുടെആശംസകളുംപ്രാര്ത്ഥനകളുംആത്മാര്ത്ഥവുംസഫലവുംആകണമല്ലോ.
ഈഈസ്റ്റര്ആഘോഷവേളയില്നമുക്കൊന്നുചിന്തിക്കാം.നാംസമാധാനംഅനുഭവിക്കുന്നവരാണോസമാധാനംനല്കുന്നവരാണോനിന്നെകണ്ടുമുട്ടുന്നവര്ക്ക്,നീയുമായിസംഭാഷണംനടത്തുന്നവര്ക്ക്,സമാധാനത്തിന്റെഅനുഭവമാണോലഭിക്കുന്നത്?അതോഅസ്വസ്ഥതയുടെഅനുഭവമാണോനിന്നെകണ്ടുമുട്ടിയതുകൊണ്ട്ഇന്ന്ആരെങ്കിലുംഅല്പംകൂടിസന്തോഷവാനായിട്ടുണ്ടോനിന്റെവാക്കുകള്ആരെങ്കിലുമൊക്കെഇന്ന്സന്തോഷത്തോടെഓര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടാകുമോനീചെയ്തപ്രവൃത്തികള്മൂലമോ,നിന്റെവാക്കുമൂലമോആരെങ്കിലുംഇന്ന്ഉന്മേഷഭരിതരായിട്ടുണ്ടോഅതോര്ത്ത്സന്തോഷംഅനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകുമോപ്രത്യാശാഭരിതരായിട്ടുണ്ടാകുമോകാരുണ്യത്തിന്റെകണികയെങ്കിലുംകാണിക്കാന്നിനക്കിന്ന്സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോആര്ക്കെങ്കിലും,അല്പമെങ്കിലുംവെളിച്ചംഇന്ന്നീപകര്ന്നിട്ടുണ്ടോ
നമുക്ക്സമാധാനത്തിന്റെസംവാഹകരാകാം,ശാന്തിദൂതരാകാം.
സമാധാനംനമ്മിലുംനമ്മുടെകുടുംബങ്ങളിലുംഇടവകയിലുംസമൂഹത്തിലുംവളരുന്നതിന്ഇടയാകട്ടെ.
നിങ്ങള്ക്കേവര്ക്കുംഉയിര്പ്പുതിരുനാളിന്റെസമാധാനാശംസകള്!
സ്നേഹപൂര്വ്വം
നിങ്ങളുടെവികാരിയച്ചന്
ഫാ.ജോസ്പുന്നോലിപറന്പില്

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment