രണ്ടാം ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ

Unknown
അസോസിയേഷെന്‍റെ  ഒന്നാം ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷളുമായി സഹരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു 

നമ്മുടെ രണ്ടാം ടെര്‍മിനല്‍  രീക്ഷകള്‍ ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ  നടത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് 

രണ്ടാം ടെര്‍മിനല്‍ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും അസോസിയേഷന്‍ വിതരണം
ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരികുകയാണ്.ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ഇതോടൊപ്പം  അയക്കുന്ന Question Paper Requirement (QPR)പൂരിപ്പിച്ചു നവംബര്‍ 8 ˛ന് മുമ്പായി കൊറിയര്‍/  രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്  അയക്കേണ്ടതാണ് 

ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഒന്നിന് രൂപയാണ് വില. 10% കമ്മീഷന്‍  കഴിച് ബാക്കി വരുന്ന തുക ഡി.ഡിഎടുത്ത്  QPR നോടൊം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

D.D. in favour of Non-Voactional Lecturers Association payable at SBT
(Main Branch), Kottarakara (A/c. No. 67077557523)
ഡി.ഡി.യും  QPR˛ഉം നവംബര്‍ 8 ന്  മുമ്പായി കൊറിയര്‍/രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്  വഴിമാത്രം അയക്കുക 

സമയക്കുറവുമൂലം  നവംബര്‍ 8 ˛ന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന QPR യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല 


കൊറിയര്‍ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
Ganeshkumar. 
Sreevinayakam 
Avanoor
Kottarakara P.O., 
Dist. Kollam - 691506 
Mob : 9446180188

രജിസ്റ്റെര്‍ഡ്  അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം 
T Ganeshkumar. T
NVT in Physics
St.John’s VHSS
Ummannoor P.O.,
Dist. Kollam - 691520

For Details : Contact - Ganeshkumar. T, Mob : 9446180188

Read Me        

MODEL EXAMINATION - 2013

QPR


PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment