ഔദ്യോഗിക പദവികളും ബഹുമാന പുരസരമുളള പദവികളും സ്പാർക്കിൽ പേരിന്റെ അവസാനമേ ചേർക്കാവൂ. സർക്കുലർ


ഔദ്യോഗിക പദവികളും ബഹുമാന പുരസരമുളള പദവികളും സ്പാർക്കിൽ പേരിന്റെ അവസാനമേ ചേർക്കാവൂ. സർക്കുലർ


PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment