പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

സ്ഥാന പിന്നാക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹനപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചവരും മറ്റു പിന്നാക്കവിഭാഗത്തിൽ (ഒ.ബി.സി.) പെട്ടവരുമായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.
5,000 രൂപയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്.
www.ksbcdc.com മുഖേന ജൂലായ്‌ അഞ്ചിനകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകണം.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment