Chapter 2 Reconstitution of a Partnership Firm-Admission of Partner


Plus Two Accountancy Notes Chapter 2 Reconstitution of a Partnership Firm-Admission of Partner

Reconstitution of Partnership: പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം:
Change in relationship among partners. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ മാറ്റം.

Forms of Reconstitution 
പുനർനിർമാണത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ

 • Change in the profit sharing ratio
  ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിലെ മാറ്റം
 • Admission of a partner
  പങ്കാളിയുടെ പ്രവേശനം
 • Retirement of a partner
  പങ്കാളിയുടെ വിരമിക്കൽ
 • Death of a partner
  പങ്കാളിയുടെ മരണം


1.Change in Profit Sharing Ratio: 
ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിലെ മാറ്റം

A change in the profit sharing ratio basically implies the purchase of share of profit by one partner from another partner. It is one of the mode of reconstitution under which old partnership comes to an end and a new one comes in to existence.

ലാഭപങ്കിടൽ അനുപാതത്തിലെ മാറ്റം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പങ്കാളി മറ്റൊരു പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം വാങ്ങുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ പങ്കാളിത്തം അവസാനിക്കുകയും പുതിയൊരെണ്ണം നിലവിലുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന പുനർ‌നിർമ്മാണ രീതിയാണിത്.

New profit sharing ratio:

പുതിയ ലാഭവിഹിത അനുപാതം :
The ratio in which the partners are to share profit / loss in future


പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം തുടരുന്ന പങ്കാളികളിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന അനുപാതത്തെ പുതിയ ലാഭവിഹിത അനുപാതം എന്നു പറയുന്നു.

Sacrificing profit sharing ratio:
ത്യാഗ അനുപാതം :

The ratio in which the partners are agreed to sacrifice their share of profit in favour of other partners. Sacrificing Ratio = Old Ratio – New Ratio

പുതിയ പങ്കാളിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഴയ പങ്കാളികൾ അയാൾക്കായി ത്യജിക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ തോതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട അനുപാതം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട അനുപാതവും പഴയ അനുപാതവും തുല്യമായിരിക്കും, 

നഷ്ടപ്പെട്ട അനുപാതം = പഴയ അനുപാതം – പുതിയ അനുപാതം.

Gaining Ratio: 

നേട്ട അനുപാതം :

The ratio in which the partners have agreed to gain their share of profit from the partners.
Gaining Ratio = New Ratio – Old Ratio

പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം നേടാൻ പങ്കാളികൾ സമ്മതിച്ച അനുപാതം.

നേട്ട അനുപാതം = പുതിയ അനുപാതം - പഴയ അനുപാതം

Accounting treatment of change in profit sharing ratio:

Following is the journal entry:
Date Particular   Amount (Dr.) Amount (Cr.)
Partner’s capital A/c (gaining partners) Dr.
To Partner’s capital A/c (sacrificing partners)
(Being goodwill adjusted through partner’s capital account)


ഗൈനിങ്ങ് പങ്കാളികളുടെ മൂലധനം a/c
ത്യാഗമുള്ള പങ്കാളികളുടെ മൂലധനം a/c

(ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിലെ മാറ്റം കാരണം ഗുഡ്‌വില്ലിന്റെ   ആനുപാതിക മൂല്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണം)

Example

Q: Ram, Shyam, and Bharat are partners who were sharing profits in the ratio of 6:5:2 respectively. On 1st April 2017, they agree to become equal partners. The value of the firm’s goodwill is Rs 78,000. Pass the necessary adjustment entry.


Adjustment entry in respect of Goodwill on the change in profit sharing ratio by which Shyamm gains 7/39th share, Ram loses 5/39th share and Shyam loses 2/39th share; firm’s Goodwill being Rs.78000.

Date Particular   Amount (Dr.) Amount (Cr.)
2017
Apr 1 Bharat’s capital A/c Dr. 14000
To Ram’s capital A/c 10000
To Shyam’s capital A/c 4000
(Being goodwill adjusted through partner’s capital account)


2. Admission of a new partner
ഒരു പുതിയ പങ്കാളിയുടെ പ്രവേശനം

Inclusion of a person as a partner to an existing partnership firm is called admission of a partner. When a firm requires additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, a firm can admit a person as a partner to an existing firm. The new person admitted is called as incoming partner. On admission, old partnership agreement comes to an end and with a new agreement the business will continue. A person can be admitted as a partner only with the consent of all partners. A minor can be admitted as a partner for the benefit of partnership. In that case minor’s liability is limited to the capital contributed by him.

പങ്കാളിത്ത നിയമം 1932 അനുസരിച്ച്, ഒരു പുതിയ പങ്കാളിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിലവിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പങ്കാളിയായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പങ്കാളിയുടെ പ്രവേശനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വിപുലീകരണത്തിനായി അധിക മൂലധനമോ മാനേജ്‌മന്റ്  സഹായമോ രണ്ടുമോ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ നിലവിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളിയായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രവേശനം നേടിയ പുതിയ വ്യക്തിയെ  ഇൻകമിംഗ് പങ്കാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

For the right to acquire share in the assets and profit of the partnership firm, the partner brings adequate (agreed) amount of capital either in cash or kind. For the right to share future profit of an established firm the new partner is required to bring some additional amount known as his share of goodwill or premium. This is necessary to compensate the existing partners for their sacrifice a part of their share of profit in favour of the incoming partner.

പുതുതായി പ്രവേശിച്ച പങ്കാളി സ്ഥാപനത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നു

1. പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തികൾ പങ്കിടാനുള്ള അവകാശം; ഒപ്പം
2. പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം പങ്കിടാനുള്ള അവകാശം.

പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ   ആസ്തിയിലും ലാഭത്തിലും പങ്ക് നേടാനുള്ള അവകാശത്തിനായി പണമായോ വസ്തുക്കളായോ  മതിയായ (സമ്മതിച്ച) മൂലധനം പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്നു.  

ഒരു സ്ഥാപിത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവിലാഭം  പങ്കിടാനുള്ള അവകാശത്തിനായി പുതിയ പങ്കാളി  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഡ്‌വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിന്റെ പങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുക കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് . നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് അവരുടെ ലാഭ ത്യാഗത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്,


Rights of new partner 
പുതിയ പങ്കാളിയുടെ അവകാശങ്ങൾ

 • Right to share the assets of the firm- for this the new partner has to bring a certain amount of capital.
  സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ പങ്കിടാനുള്ള അവകാശം- ഇതിനായി പുതിയ പങ്കാളിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മൂലധനം കൊണ്ടുവരണം.

 • Right to share the profit of the firm – for this he has to bring his share of goodwill.
  സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം പങ്കിടാനുള്ള അവകാശം - ഇതിനായി അയാൾ‌ക്ക്  സൽ‌പേരിന്റെ (ഗുഡ്‌വിൽ ) പങ്ക് കൊണ്ടുവരണം.

Matters on which accounting adjustment are required at time of admission of new partner :

പുതിയ പങ്കാളിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കണ്ടിംഗ് ക്രമീകരണം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ:


Following are the accounting treatments at the time of admission:- 

 1. Capital of the new partner
 2. Calculation of new profit sharing ratio.
 3. Calculation of sacrificing ratio.
 4. Calculation and Treatment of Goodwill.
 5. Revaluation of Assets and Liabilities.
 6. Adjustment of reserves and other accumulated profits and losses.
 7. Adjustment of capital accounts of the partners.

 1. പുതിയ പങ്കാളിയുടെ മൂലധനം
 2. പുതിയ ലാഭപങ്കിടൽ അനുപാതത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
 3. ത്യാഗ അനുപാതത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
 4. സൽ‌പേരിന്റെ (ഗുഡ്‌വിൽ ) കണക്കുകൂട്ടൽ, പരിചരണം 
 5. ആസ്തികളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും പുനർമൂല്യനിർണയം.
 6. കരുതൽ ശേഖരവും മറ്റ് ശേഖരിച്ച ലാഭനഷ്ടങ്ങളും ക്രമീകരിക്കൽ.
 7. പങ്കാളികളുടെ മൂലധന അക്കൗണ്ടുകളുടെ ക്രമീകരണം.


1.Capital of the new partner : 
പുതിയ പങ്കാളിയുടെ മൂലധനം:

Cash or Asset a/c                Dr.

                To      New Partners Capital a/c


2. Calculation of New Profit Sharing Ratio
പുതിയ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

The new profit sharing ratio will be calculated by new partner acquires his share of profit from the old partners.

പുതിയ പങ്കാളി തന്റെ ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം പഴയ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതം കണക്കാക്കും.

Case -1: When old share and new partner’s share is given,
കേസ് -1: പഴയ ഓഹരി അനുപാതവും പുതിയ പങ്കാളിയുടെ പങ്കും നൽകുമ്പോൾ ( ഓൾഡ് റേഷോ )

Example
A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted for the 1/6th share of the profits.

Firm’s share = 1

Remaining share = 1- 18

78

Now,

A’s new share = 34 x  78  = 2132

B’s new share =  14 x 78 = 732

C’s share = 18  x 78 = 432

New profit sharing ratio of
A : B : C =
15 : 10 : 5, or 3:2:1

Thus the new profit sharing ratio for A, B and C will be 3 : 2 : 1
Since the proportion of old partners profit sharing ratios remains unchanged, their sacrificing ratio will be the old ratio i.e., 3:2.

പഴയ പങ്കാളികളുടെ ലാഭപങ്കിടൽ അനുപാതത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനാൽ, അവരുടെ ത്യാഗ അനുപാതം പഴയ അനുപാതമായിരിക്കും, അതായത് 3: 2.

Case -2 :  (a) When old partners contribute equally (1:1)
കേസ് 2: പഴയ പങ്കാളികൾ തുല്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ,

Example

A and B are partners sharing profits in the ratio of 5 : 4. They admit C for 1/10 th share of profit which he acquires in equal proportion from both. Find the new profit sharing ratio.


Case -2 :  (b) When old partners contribute with a ratio   (1:3)

A and B are partners sharing profits in the ratio of 3 : 1. They admit C for 1/8 th share of profit which he acquires 1/32 from A and 3/32 from B. Find the new profit sharing ratio.

Case -2 :  (c) When a old partner contribute wholly  (1:0)
Example 
Das and Sinha are partners in a firm sharing profits in 4:1 ratio. They admitted
Pal as a new partner for 1/4 share in the profits, which he acquired wholly from
Das. Determine the new profit sharing ratio of the partners.

Case – 3: When old partners sacrifice is given
പഴയ പങ്കാളികളുടെ ത്യാഗം നൽകുമ്പോൾ


Example 1:
A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 : 1. C is admitted as partner in the firm. A surrendered 1/32 of his share and B 3/32 of his share in favour of C. Calculate new profit sharing ratio of the partners.


Example 2: Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Ghanshyam as a new partner. Ram sacrifices 1/4 of his share and Shyam 1/3 of his share in favour of Ghanshyam. Calculate new profit sharing ratio of Ram, Shyam and Ghanshyam.3 Calculation of Sacrificing Ratio
ത്യാഗ അനുപാതത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ

Case-1 : If new partner get his share in the old profit sharing ratio.,
പഴയ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിൽ പുതിയ പങ്കാളിക്ക്  തന്റെ പങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

Case – 2 : When old ratio and new ratio are given.
പഴയ അനുപാതവും പുതിയ അനുപാതവും നൽകുമ്പോൾ.


Example:
X and Y are partners sharing in the ratio of 3 : 2. They admit Z for 1/ 5th share. Calculate sacrificing ratio.
4. Calculation and Treatment of Goodwill.

Goodwill or Premium

At the time of admission new partner has to bring certain amount to get share in future profit, this amount is called goodwill. Over a period of time a well established business develops
an advantage of good name, reputation and wide business connections which help the
business to earn more profits. In accounting, the monetary value of such advantage is known
as goodwill.

പ്രവേശന സമയത്ത് പുതിയ പങ്കാളി ഭാവിയിലെ ലാഭത്തിൽ പങ്ക് നേടുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക കൊണ്ടുവരണം, ഈ തുകയെ ഗുഡ്‌വിൽ / പ്രീമിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വീകാര്യത, അംഗീകാരം, പ്രശസ്തി മുതലായവ – നിലവിലുള്ള പങ്കാളികളുടെ പ്രയത്നഫലമായതു കൊണ്ട് പുതിയ പങ്കാളി വരുമ്പോൾ അയാൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗൂഡിവില്ലിന്റെ മൂല്യത്തിൽ അയാളുടെ ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ ഭാഗം പ്രീമിയമായി നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് നഷ്ട പരിഹാരമായി നൽകുന്നു.


Factors affecting the value of goodwill

The main factors that affect the value of goodwill of a firm are the following:

 1. Favorable location – If the business is centrally located, it will attract more customers. It increases the profitability and also the value of goodwill.
 2. Nature of business – A firm that produces high value added products or dealing goods having stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill.
 3. Efficiency of management – A well managed concern enjoys the advantages of high productivity and profitability. Hence; its goodwill will be more.
 4. Market situation – The monopoly condition or limited competition enables the business to earn more profits and so the value of goodwill will be high.
 5. Special advantages – A firm which enjoys special advantages like import licencing, low rate and assured supply of electricity, trade mark, well known collaborations, patents etc. enjoy higher value of goodwill.
 6. Time Factor – A business concern running profitably for a long period will have more goodwill.


ഗുഡ് വില്ലിന്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

 1. അനുകൂലമായ സ്ഥാനം - ബിസിനസ്സ് കേന്ദ്രീകൃതമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കും. ഇത് ലാഭക്ഷമതയും സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ മൂല്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
 2. ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവം - ഉയർന്ന മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ‌ സ്ഥിരമായ ഡിമാൻ‌ഡുള്ള ചരക്കുകൾ‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ‌ ലാഭം നേടാൻ‌ കഴിയും, അതിനാൽ‌ കൂടുതൽ‌ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവും.
 3. മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യക്ഷമത - നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആശങ്ക ഉയർന്ന ഉൽ‌പാദനക്ഷമതയുടെയും ലാഭത്തിൻറെയും ഗുണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാൽ; അതിന്റെ ഗുഡ് വിൽ  കൂടുതൽ ആയിരിക്കും.
 4. വിപണി സാഹചര്യം - കുത്തക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ മത്സരം കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ ബിസിനസിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു, അതിനാൽ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ  മൂല്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും.
 5. പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ - ഇറക്കുമതി ലൈസൻസിംഗ്, കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, ഉറപ്പുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം, വ്യാപാരമുദ്ര, അറിയപ്പെടുന്ന സഹകരണങ്ങൾ, പേറ്റന്റുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഗുഡ് വില്ലിന്റെ  ഉയർന്ന മൂല്യം ആസ്വദിക്കുന്നു.
 6. ടൈം ഫാക്ടർ - ദീർഘകാലത്തേക്ക് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനത്തിന് കൂടുതൽ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാകും.

Need for valuation of goodwill
The need for valuation of goodwill arises at the following circumstances:
1. Change in profit sharing ratio among the existing partners.
2. Admission of a partner.
3. Retirement of a partner.
4. Death of a partner.
5. Dissolution of a firm or sale of partnership business.
6. Amalgamation of firms.

സദ്‌വിലയുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ ആവശ്യകത
സദ്‌വിലയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു:
1. നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതത്തിലെ മാറ്റം.
2. പങ്കാളിയുടെ പ്രവേശനം.
3. പങ്കാളിയുടെ വിരമിക്കൽ.
4. പങ്കാളിയുടെ മരണം.
5. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിരിച്ചുവിടൽ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിന്റെ വിൽപ്പന.
6. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയോജനം.


4.A. Methods of valuation of goodwill
ഗുഡ്‌വിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ


1. AVERAGE PROFIT METHOD
Under this method, the goodwill is valued at an agreed number of ‘years’ purchase of the  average profits of the past a few years. It is based on the assumption that a new business will not be able to earn any profits during the first few years of its operations. 

Eg: Net profit of a business for the last 3 years was Rs. 10000, 20000 and 30000, the partners decided to calculate the goodwill based on 2 years purchase.

Therefore, Average Profit = (10000 + 20000 + 30000) / 3 = 20000. 
Here goodwill = 20000 x 2 = 40000.


1. ശരാശരി ലാഭം രീതി
ഈ രീതി പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ശരാശരി ലാഭം വാങ്ങാൻ സമ്മതിച്ച ‘വർഷങ്ങൾ’ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഗുഡ്‌വിൽ  വിലമതിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിന് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ലാഭവും നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്.

ഉദാ: കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ അറ്റ ​​ലാഭം Rs. 10000, 20000, 30000 എന്നിവ പങ്കാളികൾ 2 വർഷത്തെ വാങ്ങലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ w ഹാർദ്ദം കണക്കാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അതിനാൽ, ശരാശരി ലാഭം = (10000 + 20000 + 30000) / 3 = 20000.
ഇവിടെ ഗുഡ്‌വിൽ  = 20000 x 2 = 40000.


2. SUPER PROFIT METHOD
Goodwill, under this method is considered to be equal to a certain number of year’s purchase of the super profits of the business. Super Profits means the excess of the actual profits earned by a business unit over and above the normal return expected on investment in similar class of business.

Super Profit = Actual Profit – Normal Profit.
Normal Profit = Capital Employed x Normal Rate of Return / 100
Goodwill = Super Profit x Number of year’s
Note: Actual Profit means Average Profit

2. സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് രീതി
 ഈ രീതിക്ക് കീഴിൽ ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ബിസിനസിന്റെ സൂപ്പർ ലാഭം വാങ്ങുന്നതിന് തുല്യമായി ഗുഡ്‌വിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സൂപ്പർ ലാഭം എന്നാൽ സമാനമായ ബിസിനസ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാധാരണ വരുമാനത്തേക്കാളും മുകളിലായി ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് നേടിയ യഥാർത്ഥ ലാഭത്തിന്റെ അധികമാണ്.

സൂപ്പർ ലാഭം = യഥാർത്ഥ ലാഭം - സാധാരണ ലാഭം.
സാധാരണ ലാഭം = മൂലധന ജോലിക്കാരൻ x സാധാരണ റിട്ടേൺ നിരക്ക് / 100
ഗുഡ്‌വിൽ = സൂപ്പർ ലാഭം x വർഷത്തിന്റെ എണ്ണം
കുറിപ്പ്: യഥാർത്ഥ ലാഭം എന്നാൽ ശരാശരി ലാഭം


3. CAPITALISATION METHOD
a. Capitalisation of Average Profit – Here the goodwill is ascertained by deducting actual capital employed (net assets) from the capitalized value of average profits. 

Goodwill = Capitalised value of average profit – Actual capital employed.
Capitalised value of Avg. Profit = Avg. Profit x 100 / Normal Rate of Return.
Capital Employed = Total Assets (Excluding Goodwill) – Outside Liabilities.
(b) Capitalisation of Super Profit – Here the goodwill is ascertained by capitalizing the super profits.
Goodwill = Super Profit x 100 / Normal Rate of Return

3. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ രീതി

a. ശരാശരി ലാഭത്തിന്റെ മൂലധനം - ശരാശരി ലാഭത്തിന്റെ മൂലധന മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ മൂലധനം (അറ്റ ആസ്തികൾ) കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുഡ്‌വിൽ  നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗുഡ്‌വിൽ = ശരാശരി ലാഭത്തിന്റെ മൂലധന മൂല്യം - യഥാർത്ഥ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ചു.
ശരാശരി മൂലധന മൂല്യം. ലാഭം = ശരാശരി. ലാഭം x 100 / സാധാരണ വരുമാന നിരക്ക്.
മൂലധന എംപ്ലോയ്ഡ് = മൊത്തം ആസ്തികൾ (ഗുഡ്‌വിൽ  ഒഴികെ) - ബാധ്യതകൾക്ക് പുറത്ത്.

(b ) സൂപ്പർ ലാഭത്തിന്റെ മൂലധനം - ഇവിടെ സൂപ്പർ ലാഭം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഗുഡ്‌വിൽ  കണ്ടെത്താനാകും.

ഗുഡ്‌വിൽ = സൂപ്പർ ലാഭം x 100 / സാധാരണ റിട്ടേൺ നിരക്ക്

4.B.  Treatment of goodwill

On admission, the incoming partner who acquires his share of profit from the existing partners has to bring in some additional amount to compensate them for the loss of their share in super profits. It is termed as his share of goodwill or premium. 

New partner is required to compensated by the existing partners by giving him a share in future profit. This premium amount is shared by old partners in the ratio in which they make their sacrifice. From the accounting point of view, there may be different situations related to treatment of goodwill and these are:

പ്രവേശന സമയത്ത്, നിലവിലുള്ള പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ വിഹിതം നേടുന്ന ഇൻകമിംഗ് പങ്കാളി സൂപ്പർ ലാഭത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് കുറച്ച് അധിക തുക കൊണ്ടുവരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഡ്‌വിൽന്റെയോ പ്രീമിയത്തിന്റെയോ പങ്ക് എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഭാവിയിലെ ലാഭത്തിൽ ഒരു പങ്ക് നൽകി നിലവിലുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ പുതിയ പങ്കാളി ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രീമിയം തുക പഴയ പങ്കാളികൾ അവരുടെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന അനുപാതത്തിൽ പങ്കിടുന്നു. അക്കണ്ടിംഗ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ‌, ഗുഡ്‌വിൽമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങൾ‌ ഉണ്ടാകാം,

 1. Case-1 When the goodwill (premium) is paid privately (i.e., outside the business) by the  new partner to the old partners, no entry is recorded in the books of account.
  പഴയ പങ്കാളികൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളി ഗുഡ്‌വിൽ (പ്രീമിയം) സ്വകാര്യമായി (അതായത്, ബിസിനസ്സിന് പുറത്ത്) നൽകുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു എൻ‌ട്രിയും രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ല


  No journal entry

 2. Case-2 When the new partner brings in his share of goodwill in cash and the same retained in the business 
  പുതിയ പങ്കാളി തന്റെ  ഗുഡ്‌വിൽ  പങ്ക് പണമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അത് ബിസിനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നു

  Journal entry:

  1. Cash A/c ——Dr
   To Premium A/c [bring goodwill in cash]
  2. Premium A/c Dr
   To Old partner’s Capital A/c [distribution of goodwill]


 3. Case-3 When the new partner brings in his share of goodwill in cash and the same fully or partly withdrawn by old partners.
   പുതിയ പങ്കാളി പണമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്‌വിൽ പങ്ക് പഴയ പങ്കാളികൾ പൂർണ്ണമായോ  ഭാഗികമായോ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ.

  Journal entry:

  1. Cash A/c —-Dr
   To Premium A/c [brings goodwill in cash]
  2. Premium A/c —–Dr
   To Old partner’s Capital A/c [distribution of goodwill]
  3. Old partner’s Capital A/c —-Dr
   To Cash A/c
   [withdrawal of goodwill in cash]

 4. Case -4 when the new partner brings his share of goodwill in kind (in the form of assets)
  പുതിയ പങ്കാളി തന്റെ  ഗുഡ്‌വിൽ പങ്ക് (ആസ്തികളുടെ രൂപത്തിൽ) കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ

  Journal entry:

  1. Asset A/c ———Dr
   To Premium A/c [goodwill brought in asset]
  2. Premium A/c ————-Dr
   To Old partner’s Capital A/c [distribution of goodwill]

 5. Case-5 When the new partner is unable to bring in his share of goodwill in cash or kind
  പുതിയ പങ്കാളിയ്ക്ക് തന്റെ  ഗുഡ്‌വിൽ  പങ്ക് പണത്തിലോ തരത്തിലോ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ


  Journal entry:

  New partner’s Capital A/c ————Dr [new partner’s share of goodwill]
  To old partner’s Capital A/c      [Sacrificing ratio]


 6. Case-6 When new partner brings in only a portion of the goodwill in cash
  പുതിയ പങ്കാളി  ഗുഡ്‌വിൽ ന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പണമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ

  Journal entry:

  1. Cash A/c  ————Dr
   To Premium A/c
  2. Premium A/c ————Dr [Goodwill brought in cash]
   New partner’s Capital A/c ———— Dr
   To old partner’s Capital A/c

 7. Case-7 Goodwill appearing in the book at the time of admission
   ഗുഡ്‌വിൽ  പ്രവേശന സമയത്ത് പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 

  Journal entry:

  1. Old partner’s Capital A/c  ————Dr [old ratio]
    To goodwill A/c

Example:

P and Q are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. R is admitted in to partnership for 1/3 rd share in profits.
The goodwill of the firm has been value at 60,000. Give journal entries in the books of P and Q when.
a. Goodwill appears at 60,000, if R brings his share of goodwill in cash.
b. Goodwill appears at 40,000, if R brings his share of goodwill in cash
c. Goodwill appears at 72,000, if R does not bring his share of goodwill in cash.
d. Goodwill doesn’t appear and R doesn’t bring his sharing goodwill in cash.

Answer:
Hidden goodwill 
ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ്‌വിൽ 

Goodwill not explicitly stated but concealed in preliminary transactions. It is calculated by comparing the investment made by the partner with the dividend received by him.

പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ പ്രാഥമിക ഇടപാടുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ  ഗുഡ്‌വിൽ.  പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന മുടക്കുമുതലും അതിന് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതവും താരതമ്യം ചെയ്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

Where the value of the goodwill of the firm is not specifically given, the value of good will has to be inferred as follows; 


Example 4:

A and B are partners with capital of र 7,000 each. They admit C as a partner with 1/4th share in the profits of the firm. C brings र 8,000 as his share of capital. Give the necessary journal entry to record goodwill.

Journal Entry


5. Revaluation of asset and liabilities

Revaluation account [It is also known as P&L adjustment a/c.]

 • It is a nominal a/c.
 • Prepared to find out the profit or loss on revaluating the asset and liabilities, if they are understated or overstated, and to bring the asset and liabilities to their true value.

പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ കണക്ക് ആസ്തി ബാധ്യതകൾ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നട ത്തുന്നതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കുന്നതിലേക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന കണക്കാണ് പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ കണക്ക്.

Accounting treatment of revaluation of asset and liabilities
Accounting Treatment
1. For increase in the value of assets
Assets A/c ————Dr
To Revaluation A/c

2. For decrease in the value of asset
Revaluation A/c ———–Dr
To Assets A/c

3. For increase in the value of liability
Revaluation A/c ————-Dr
To Liability A/c

4. For decrease in the value of liability
Liability A/c ————-Dr
To Revaluation A/c

5. For unrecorded assets
Assets A/c ———–Dr
To Revaluation A/c

6. For unrecorded liability
Revaluation A/c ————-Dr
To Liabilities A/c

7. For profit on revaluation
Revaluation on A/c —————-Dr
To Old partner’s Capital A/c

8. For loss on revaluation
Old partner’s Capital A/c ———–Dr
To Revaluation A/cExample:

The book value of debtors as on 31st Dec 2014 was र  50,000. Pass journal entry regarding revaluation and also point out effect in the new balance sheet in the following cases
a. 3,000 proved to be bad
b. Reserve for bad debts be created @ 5%
c. Reserve for bad debts be increase by 2,000
d. Reserve for bad debts was found to be short by 1,700
Answer:


6. Adjustment of Reserve and Accumulated profit or loss

They are distributed to old partners in old profit sharing ratio . The new partner should not share such profit/loss and reserve because these arose before his admission.

കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ലാഭമോ നഷ്ടമോ
ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ലാഭത്തിന്റെയോ നഷ്ടത്തിന്റെയോ ഒരു ഭാഗം പങ്കുവെയ്ക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ലാഭം അഥവാ നഷ്ടം എന്നു പറയുന്നു.

Journal Entry :
For reserve / Accumulated profit :
Reserve/Accumulated profit ——Dr.
To old partner’s capital a/c

For accumulated loss :
Old partner’s capital a/c ———Dr.
To profit and loss a/c

Accumulated profit (P&L a/c credit balance)
Shown in the liability side of the balance sheet.

Accumulated loss (P&L a/c debit balance)
Shown in the asset side of the balance sheet.

7. Capital adjustment

1. Adjustment of old partners capital accounts on the basis of incoming partners capital:
ഇൻ‌കമിംഗ് പങ്കാളികളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ പങ്കാളികളുടെ മൂലധന അക്കണ്ടുകളുടെ ക്രമീകരണം:

 • Calculate new profit sharing ratio
 • Ascertain total capital based on new partners capital
 • Capital balance to be maintained = total capital x profit share of respective partners
 • Excess = actual capital balance – maintainable capital balance (withdrew cash)
  Partners capital a/c ————Dr.
  To cash/current a/c
 • Deficiency = maintainable capital balance – actual capital balance (bring cash)
  Cash a/c ————Dr.
  To partners capital a/c

 • പുതിയ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതം കണക്കാക്കുക
 • പുതിയ പങ്കാളികളുടെ മൂലധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൊത്തം മൂലധനം കണ്ടെത്തുക
 • നിലനിർത്തേണ്ട മൂലധന ബാലൻസ് = ബന്ധപ്പെട്ട പങ്കാളികളുടെ മൊത്തം മൂലധന x ലാഭ വിഹിതം
 • അധിക = യഥാർത്ഥ മൂലധന ബാലൻസ് - നിലനിർത്താവുന്ന മൂലധന ബാലൻസ് (പണം പിൻവലിച്ചു)
  പങ്കാളികളുടെ മൂലധനം a / c ———— Dr
  ക്യാഷ് / കറൻറ് a / c
 • കുറവ് = നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന മൂലധന ബാലൻസ് - യഥാർത്ഥ മൂലധന ബാലൻസ് (പണം കൊണ്ടുവരിക)
  ക്യാഷ് a / c ———— Dr.
  പങ്കാളികൾക്ക് മൂലധനം a / c

2. Calculate the capital of the new partner based on old partners capital:
പഴയ പങ്കാളികളുടെ മൂലധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ പങ്കാളിയുടെ മൂലധനം കണക്കാക്കുക:

i. determine total adjusted capital of old partners
ii. add up the new profit sharing ratio of old partners
iii. consider the total capital in

 • for the new profit sharing right in
 • and arrive at the total capital of the firm

iv. on this basis ascertain the capital balance to be brought by the incoming partner

i. പഴയ പങ്കാളികളുടെ ആകെ ക്രമീകരിച്ച മൂലധനം നിർണ്ണയിക്കുക

ii. പഴയ പങ്കാളികളുടെ പുതിയ ലാഭ പങ്കിടൽ അനുപാതം ചേർക്കുക

iii. ലെ മൊത്തം മൂലധനം പരിഗണിക്കുക

 • പുതിയ ലാഭ പങ്കിടലിനായി
 • സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം മൂലധനത്തിലെത്തുക

iv. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻ‌കമിംഗ് പങ്കാളി കൊണ്ടുവരുന്ന മൂലധന ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുക

3. Based on partners actual capital balance:
പങ്കാളികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യഥാർത്ഥ മൂലധന ബാലൻസ്:


i. Total capital = aggregate of actual capital balance in partners capital a/c after all adjustment
ii. Capital balance to be maintain = total capital × profit share of respective partners

i. മൊത്തം മൂലധനം = എല്ലാ ക്രമീകരണത്തിനും ശേഷം പങ്കാളികളുടെ മൂലധനത്തിലെ യഥാർത്ഥ മൂലധന ബാലൻസിന്റെ ആകെത്തുക

ii. നിലനിർത്തേണ്ട മൂലധന ബാലൻസ് = മൊത്തം മൂലധനം x ബന്ധപ്പെട്ട പങ്കാളികളുടെ ലാഭ വിഹിതം

Example
A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The capitals of A and B are  र 80,000 and र 60,000 respectively. They admit C as a partner who contributes र 35,000 as capital for i/5th share of profits to be acquired equally from both A & B. The capital accounts of old partners are to be adjusted on the basis of the proportion of C’s capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners for the purpose and pass the necessary journal entries.
Answer:
Share of profit taken from A and B each = 1/5 × 1/2 = 1/10 each
Calculating of New Profit Sharing RatioPDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment