പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളിൽ 1828 സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ; നവംബർ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ബാങ്കുകളിലെ സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ (എസ്ഒ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ibps.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. 


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ 23 ആണ്.


IBPS SO 2021-നായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


ഒന്നാം ഘട്ടം

ഭാഗം 1 : രജിസ്‌ട്രേഷൻ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആദ്യം മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ആവശ്യപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലും മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഒരു താൽക്കാലിക രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും അയയ്ക്കും .


രണ്ടാം ഘട്ടം

ഭാഗം 2: ലോഗിൻ ചെയ്യുക

രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കുമ്പോൾ. കൂടാതെ പാസ്വേഡും, അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

വ്യക്തിഗത, അക്കാദമിക് വിശദാംശങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.

പരീക്ഷാകേന്ദ്രം ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ഇടത് കൈവിരലിന്റെ മുദ്ര, കൈയെഴുത്ത് പ്രഖ്യാപനം എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.

പ്രമാണങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോമിൽ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം, ആവശ്യമായ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക

https://www.ibps.in/wp-content/uploads/DetailAdvtCRPSPLX.pdf

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment