പ്രതിഭാധനരായ കുട്ടികളെ ആദരിക്കാം: പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ പുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കൂ!


കുട്ടികളിലെ അസാമാന്യ നേട്ടങ്ങളെയും സാഹസിക പ്രവൃത്തികളെയും ആദരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന  പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാൽ പുരസ്കാരത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. 2025-ലെ പുരസ്കാരത്തിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു.


ധീരത, കല, സംഗീതം, നൃത്തം, സാഹിത്യം, കായികം, സാമൂഹിക സേവനം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.


രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്:

ധീരതയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം: അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണ ധൈര്യവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തബോധവും പ്രകടിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക്.

നേട്ടത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം: വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, സാമൂഹിക സേവനം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, കലാ-സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുട്ടികൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്ക്.

പുരസ്കാരത്തിനുള്ള അർഹത:


ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കണം.

പുരസ്കാരത്തിനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം.

പുരസ്കാരം:

മെഡൽ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അപേക്ഷിക്കേണ്ട +വിധം:

ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി ജൂലൈ 31 നുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക:

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: https://www.awards.gov.in/


ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്! നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തലമുറയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പ്രതിഭയെ അംഗീകരിക്കാനും ഈ പുരസ്കാരം സഹായിക്കും.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment