We are making major changes to this site. Reach us if you are facing any issue by clicking on Report

Table of Content

My Home At Manorama


ÉÀß‚á ¼Ïß‚á, Õàæ¿K Éøàf 
® dÖàçÆÕß
 Story Dated: Sunday, December 15, 2013 14:58 hrs IST 
²KᢠøIáΈ ¥Fá ÕV×æJ ·çÕ×â, ÈæˆÞøá Õà¿á ÉÃßÄÄßW ÕàGáµÞøáæ¿ ÉæCæLKá çºÞÆß‚çMÞZ µáK¢µá{JßÈ¿áJí ÉÞÕùGßÏßÜáU èØÎY ÈàÜCÞÕßW ²x ÕÞºµJßW ©Jø¢ ÉâVJßÏÞAß. §aVæÈxí, Õà¿í ©ZæMæ¿ÏáU §aàøßÏV ÎÞØßµµZ.... ¥BæÈ ØÞÇcÎÞÏß ®ˆÞ ©ùÕß¿B{ßW ÈßKᢠÈßVÎÞâ Ø¢ÌtßÏÞÏ ÕßÕøBZ çÖ~øß‚á. ÉßæK §×í¿æMG ®ˆÞ ¸¿µB{ᢠçºVJáÕ‚í ƒÞX Õø‚á Äá¿Bß. ³çøÞ ƒÞÈßÜá¢, ³çøÞ ÍßJßµ{ᢠÈßùB{ᢠÎÞdÄΈ, §Üµíd¿ßAW çÉÞÏßaáµZ Õæø ÕcµíÄÎÞÏß dÉÄßÉÞÆß‚ßøáKá. Õøæ‚¿áJ ƒÞÈáµ{ßW ¯xÕáÎÇßµ¢ ØbàµÞøcÎÞÏ øæIHÕáæοáJÞÃí ¦VAß濵í¿íØí æùÈßê Üßç¼ÞÎÞæø µÞÃÞX èØÎY çÉÞÏÄí.

²çKÞ øçIÞ ÕV×¢ ÎÞdÄ¢ ÉÀß‚ÄßÈáçÖ×ÎÞÃí Õà¿áÉÃß Äá¿BßÏßøáKæÄCßW ØbL¢ ƒÞX È¿MßÜÞAÞX ²øáÉçf, ÄàøáÎÞÈßAáÎÞÏßøáKá. ®KÞW µâ¿áÄW ÉÀß‚çÄÞæ¿ ÕßÆ·íÇÈÞÏ ²øá ¦VAß濵í¿ßæa ØÙÞÏ¢ çÕIßÕøᢠ®æa ØbÉíÈØìÇ¢ ÉâVJßÏÞAÞX ®Ká Äßøß‚ùßEá. ¦ÕÖcBæ{ˆÞ¢ ÕcµíÄÎÞÏß ®ÝáÄßÕ‚ßøáKÄßÈÞW ¥ÄßæÈAáùß‚í ¦VAß濵í¿áÎÞVAí ÏÞæÄÞøá ¦ÖÏAáÝMÕáÎáIÞÏßøáK߈.

®µíØíxàøßÏV ®BæÈÏÞÏßøßAâ ®KÄÞÏßøáKá ¥¿áJÄÞÏß ºßLßçAIßÏßøáKÄí. ®KÞW ®µíØíxàøßÏùßæÈAáùß‚í ºßLßAáµçÏ çÕI ®K ÕߺßdÄÎÞÏ ÎùáÉ¿ßÏÞÃí èØÎY ¦VAß濵í¿áÎÞVAá ÈWµßÏÄí. ƒÞX ¥ÈáØøß‚í ®µíØíxàøßÏV ®BæÈ ÕøáKáçÕÞ ¥ÄáÄæK ÎÄß. çÎÞ¿ß µâGÞX çÕIß ÎÞdÄÎÞÏß ÎæxÞKᢠçÕI ®K ©Jø¢ Ü{ßÄÎÞÏ Õà¿áÈßVÎßAÞX ¦d·ÙßAáK ¦VAß濵í¿áÎÞæøÏᢠÄãÉíÄøÞAß.

çÜÌV çµÞYd¿Þµí¿í æµÞ¿áAáµÏÞÏßøáKá. Éçf, ®dÄ ÉÀß‚ÞÜᢠ²ÝßÕÞAÞÈÞÕÞJ ºßÜ ÉÞ{ß‚µZ Õà¿áÉÃßÏßW ØbÞÍÞÕßµÎÞÃçˆÞ. æºÜÕá µáù‚á Õà¿á ÉÃßÏáK ²øá dÉÖØíÄ d·âMßæÈ ÉÃß ¯WMßæ‚CßÜᢠÄá¿A¢ ÎáÄçÜ dÉÖíÈB{ÞÏßøáKá. ²¿áÕßW ØÙßæµGí ¥Õæø ²ÝßÕÞAß ÈÞGáµÞøÞÏ ÉÃßAÞæø ÉÃß ¯WMßAáµÏÞÏßøáKá. Õ{æø ¦ÏÞØøÙßÄÎÞÏßøáKá Äá¿VKáU ÉÃßÏᢠ§¿æÉ¿Üáµ{á¢.

ÈßVÎÞà ØÞÎd·ßµZ ³çøÞKᢠÕ{æøÏÇßµ¢ ·çÕ×ÃBZAá çÖ×ÎÞÃí ÄßøæE¿áJÄí. ¯xÕᢠȈ ØÞÇÈ¢ ÄæK ÕÞBÃæÎKí ÈßVÌtÎáIÞÏßøáKá. èØÎY ÉùÏáKá. èØÎÃßæÈÞM¢ ØçÙÞÆøÈᢠÕà¿áÉÃßÏáKáIÞÏßøáKÄßÈÞW øIáçÉøᢠµâ¿ß ²øáÎß‚í ÌÞ¢±âøßW æºKí Ëíç{ÞùßBßÈáU d·ÞèÈxí ÕÞBß. §Äá æºÜÕá µáù‚á.

ÎâKá ÌÞÄíùâÎáµ{ßÜᢠØíèµèÜçxÞ¿á µâ¿ßÏ æºùßÏ çµÞV¿íÏÞVÁí ÈßVÎß‚ßGáIí. µâ¿ÞæÄ, Õà¿ßæa ÎÇcJßW ³ÉY çµÞV¿íÏÞVÁᢠÕà¿ßæa ÉßXÕÖJí µáGßµZAá µ{ßAÞÈáU çµÞV¿íÏÞVÁá¢. ®ˆÞ Îáùßµ{áæ¿ÏᢠÎâKá ÕÖJᢠ¼ÈÜáµç{Þ ³ÉÃßBáµç{Þ ©Ií. Îáùßµ{ßW ØÎÖàçÄÞ×íà µÞÜÞÕØíÅ ÈßÜÈßVJáKÄßW ¨ dɵãÄß ÌtßµZ Õ{æøÏÇßµ¢ ØÙÞÏßAáKá. µáKßÕÞµÏÞÃí Ä¿ßMÃßAá ÎáÝáÕX ©ÉçÏÞ·ß‚ßøßAáKÄí. æÕ{áJ ÈßùÎáU æÉÏßaí ÈWµßÏçÄÞæ¿ ¼ÈÜᢠÕÞÄßÜᢠÐàX!

§XÌßWxí ËVÃß‚ùÞÃí ®ˆÞ Îáùßµ{ßÜá¢. çdÁÞÏß¹í ùâÎßæÜÏᢠèÁÈß¹í ùâÎßæÜÏᢠ§øßMß¿Bæ{ˆÞ¢ çµÞYdµàxí ŠÞÌáµZ ©ÉçÏÞ·ß‚á ÈßVÎß‚ßøßAáKá. µGßÜáµ{ᢠ§XÌßWxÞÃí. µáGßµ{áæ¿ ÎáùßÏßæÜ §XÌßWxí ÌCíæÌÁí µIÞW ¦VAᢠ§×í¿æM¿á¢. Îáµ{ßæÜ æÌÁßçÜAá µÏùÞÈáU É¿ßµZ µçÌÞVÁáµ{ÞAß ©UßW ØÞÇÈBZ ØâfßAÞÈáU Øìµøc¢ ÈWµß.

®ˆÞ¢ ÄßµæEÞøá Õà¿áIÞµáçÎÞ? §æˆKá ØNÄßAáKá èØÎÃá¢. ¥¿áA{ÏßW ÈßVÎß‚ µçÌÞVÁáµ{ßW øçIÞ ÎâçKÞ ®H¢ ÕÜßMáµ{ÞAÞJÄí ÄÈßAá ÉxßÏ ¥ÌiÎÞæÃKí èØÎY ÄáùKá ØNÄßAá¢.

Õà¿í dɵãÄßçÏÞ¿í ¯xÕᢠ¥¿áJá ÈßWAÃæÎKÞÃí èØÎY ¦d·ÙßAáKÄí. ØìçøÞV¼ÕᢠÎÝæÕUØ¢ÍøÃßÏᢠÌçÏÞ·cÞØáæΈޢ ©ÉçÏÞ·ßAáKÄßçÜAáU dÉÏÞÃJßÜÞÃí èØÎÃᢠµá¿á¢ÌÕá¢.
Tips from SimonD µùáMí, æÕ{áMí, ºáÕMí, ºÞø ÈßùBZ ÎÞdÄ¢ ÄßøæE¿áJá ÈWµßÏçMÞZ Õà¿ßÈí Äßµ‚ᢠµI¢Éùùß ØíèxW ÕKá.
D Õà¿ßæa ¦µãÄß ÉâVÃÎÞÏᢠçÈVçø~µ{ÞÏÄßÈÞW æºÜÕá µáùÏíAÞÈÞÏß.
D µÞxßÈᢠæÕ{ß‚JßÈᢠdÉÞÇÞÈc¢ ÈWµß. ÌÞÄíùâÎáµ{ßÜᢠÕà¿ßæa ÎÇcJßÜᢠØíèµèÜçxÞ¿á µâ¿ßÏ çµÞV¿íÏÞVÁáµ{áIí.
To read the Article
PSMVHSS Kattoor, Thrissur
To avoid SPAM comments, all comments will be moderated before being displayed.

Post a Comment