ഫിസിയോ/ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി, പ്രോസ്തറ്റിക്സ് & ഓർത്തോട്ടിക്‌സ് ബാച്ചലർ പ്രോഗ്രാമുകൾ
കേന്ദ്ര ഭിന്നശേഷി വിഭാഗ ശാക്തീകരണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലെ മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബാച്ചലർ പ്രോഗ്രാം പ്രവേശനത്തിന് പൊതുവായി നടത്തുന്ന പ്രവേശനത്തിന്, അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 സ്ഥാപനങ്ങൾ:

 1. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് & റിസർച്ച് (കട്ടക്)
 2. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ലോക്കോമോട്ടോർ ഡിസെബിലിറ്റീസ് (കൊൽക്കത്ത)
 3. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫൊർ എംപവ്വർമെന്റ് ഓഫ് പഴ്സൺസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസെബിലിറ്റീസ് (ചെന്നൈ)


മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിലും 
 • ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി (ബി.പി.ടി)
 • ബാച്ചലർ ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പി (ബി.ഒ.ടി)
 • ബാച്ചലർ ഓഫ് പ്രോസ്തറ്റിക്സ് & ഓർത്തോട്ടിക്സ് (ബി.പി.ഒ)
എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. 

 •  കോഴ്സ് ദൈർഘ്യം, 6 മാസത്തെ ഇന്റൺഷിപ്പ് ഉൾപ്പടെ നാലര വർഷമാണ്.
 •  അപേക്ഷാർത്ഥി 2000 ജനവരി 1 നും 2003 ഡിസംബർ 31 നും ഇടയ്ക്ക് (രണ്ടു ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പടെ) ജനിച്ചതായിരിക്കണം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട് (1995 ജനവരി 1 നും 2003 ഡിസംബർ 31 നും ഇടയ്ക്ക് ജനിച്ചതായിരിക്കണം)
 • പ്ലസ് ടു ആണ് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത.
 • ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവ പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് പൊതുവെ ബി.പി.ടി, ബി.ഒ.ടി.പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി/മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് ബി.പി.ഒ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. മാർക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
 • ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെയും പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ട വിശദമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,  http://svnirtar.nic.in ൽ ഉളള ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഷറിലുണ്ട്.
 • യോഗ്യതാ പരീക്ഷ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ, ഓപ്പൺ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി അപേക്ഷിക്കാം.
 •  ആഗസ്റ്റ് 2 ന് നടത്തുന്ന പൊതുപ്രവേശനപരീക്ഷ വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ.
 •  രണ്ടു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക്, ജനറൽ എബിലിറ്റി & ജനറൽ നോളജ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി/മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 
 • കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരവും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
 • അപേക്ഷ ജൂലായ് 10 വരെ 

വഴി നൽകാം.

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment