പത്താം ക്ലാസുകാർക്ക് നേവിയിൽ സൈലർ ആകാം - ഇന്ത്യൻ നേവി സെയിലർ (MR) - ഏപ്രിൽ 2022 ബാച്ച് | അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ | 300 + ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മെട്രിക് റിക്രൂട്ട് (MR) ഏപ്രിൽ 2022 ബാച്ച് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നേവി സെയിലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  പോസ്റ്റ് : Sailor MR – April 2022 Batch ഒഴിവുകൾ  : 300 + ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 29-10-2021. അവസാന തീയതി : 02-11-2021

പ്രായ പരിധി 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 01-04-2002 മുതൽ 31-05-2005 വരെ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

മെഡിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഉയരം: 157 സെ

കുറഞ്ഞ നെഞ്ച് വികാസം: 5 സെ

യോഗ്യത

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മെട്രിക്കുലേഷൻ /SSLC ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ വിജ്ഞാപനവും വായിക്കാവുന്നതാണ്


Important Links

Notification

Official Website

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment