വിവിധ തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനം | അവസാന തീയതി മേയ് രണ്ട്

 കേരള പിഎസ്‌സി വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. 


അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ, ഫാം അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഡ്രൈവർ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ, ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2, എൽഡി ടെക്നീഷ്യൻ, പുരുഷ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, വില്ലേജ് ഫയൽ ചെയ്ത അസിസ്റ്റൻ്റ്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം 


സംഘടനയുടെ പേര്: കേരള പി.എസ്.സി

റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് തരം: കേരള ഗവ

കാറ്റഗറി നമ്പർ: 24/2024 മുതൽ 62/2024 വരെ

അപേക്ഷാ രീതി : 02.05.2024

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്: www.keralapsc.gov.in

വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 24 മുതൽ 62/2024 വരെ.  

അവസാന തീയതി: മെയ് 2, 2024


പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകൾ:

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (എമർജൻസി മെഡിസിൻ, കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ആൻഡ് തൊറാസിക് സർജറി)

അനലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 3 (ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ)

മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ഹോമിയോപ്പതി)

അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് (മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി)

ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ (വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ്)

ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്-1 (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

ഓവർസിയർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ) ഗ്രേഡ് 3

ഫാം അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 (കൃഷി)

പ്യൂൺ/വാച്ച്മാൻ (കെ.എസ്.എഫ്.ഇ)

ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിയോ മെട്രീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് 2 (മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം)

ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് 2 (മെക്കാനിക്കൽ) (സർവകലാശാലകൾ)

അറ്റൻഡർ ഗ്രേഡ് 2 (കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്)

എൽ.ഡി ടെക്നീഷ്യൻ (കേരള ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ)

മെയിൽ (പുരുഷ) നഴ്സ്

നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് (ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം)

മൈക്കിംഗ് യാർഡ് സൂപ്പർവൈസർ (ജനറൽ & സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി)

ഡ്രൈവർ-കം-ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (എൽ.എം.വി/ മീഡിയം/ഹെവി പാസഞ്ചർ/ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ)

ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേഡ് 2 (ആരോഗ്യ വകുപ്പ്)


സ്പെഷൽ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്:

നോൺ വൊക്കേഷനൽ ടീച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (സീനിയർ)-എസ്.ടി (വി.എച്ച്.എസ്.ഇ)

ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ (ഹിന്ദി)-എസ്.സി/എസ്. ടി (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം), 

ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് 2-എസ്.ടി (ആരോഗ്യവകുപ്പ്), 

വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് -എ സ്.ടി (റവന്യൂ).


എൻ.സി.എ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്: 

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ-ഫിസിയോളജി-ധീവര (മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം), 

എസ്.ഐ പൊലീസ് ട്രെയിനി-എസ്.സി.സി.സി, 

ഓവർസിയർ (സിവി ൽ)-എസ്.സി.

ഡ്രൈവർ കം ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് (എൽ. എം.വി) - എൽ.സി/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ 

ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 (ആയുർവേദം) ഇ/ടി/ബി/എസ്.സി/ഹിന്ദു നാടാർ/എസ്‌.ടി) (ആ യുർവേദ കോളജുകൾ), 

കോൺഫിഡൻഷ്യ ൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് 2- എൽ.സി/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ/ഹിന്ദു നാടാർ, എസ്.സി.സി.സി (വി വിധ വകുപ്പുകൾ), 

ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് 2 (എച്ച്. ഡി.വി)/ഡ്രൈവർ-കം-ഓഫിസ് അറ്റൻഡൻ്റ്(എച്ച്.ഡി.വി)-എൽ.സി/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ (വിവിധം), 

ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് 2 (എൽ.ഡി.വി)/ഡ്രൈവർ- കം-ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് (എ ൽ.ഡി.വി) .


യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അപേക്ഷാ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ, സെലക്ഷൻ നടപടികൾ, ഒഴിവുകൾ, ശമ്പളം, സംവരണം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിജ്ഞാപനത്തിലുണ്ട്.     

ഓരോ തസ്തികയുടെയും വിജ്ഞാപനം കാണുന്നതിന് താഴെ തസ്തികയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


Kerala PSC Latest Notification Category No.24/2024 to 62/2024 Apply Online


Assistant Professor in Emergency Medicine - Medical Education (Cat.No.24/2024)

Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery - Medical Education (Cat.No.25/2024)

Analyst Grade-III - Drugs Control (Cat.No.26/2024)

Medical Officer (Homoeo). By Transfer - Homoeopathy (Cat.No.27&28/2024)

Assistant Geologist - Mining & Geology (Cat.No.29/2024)

Industries Extension Officer - Industries and Commerce (Cat.No.30/2024)

Draftsman Grade I (Electrical) - Kerala Water Authority (Cat.No.31/2024)

Farm Assistant Grade II (Agri) - Kerala Agricultural University (Cat.No.32/2024)

Overseer Grade III - Kerala Water Authority Cat.No.33/2024)

Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees in KSFE Limited) - KSFE (Cat.No.34/2024)

Clinical Audiometrician Gr.II - Medical Education (Cat.No.35/2024)

Overseer Grade II (Mechanical) - Universities in Kerala (Cat.No.36/2024)

Attender Grade-II - Kerala State Industrial Enterprises Limited (Cat.No.37/2024)

L D Technician - Kerala Drugs Control (Cat.No.38/2024)

Male Nursing Assistant - Travancore Titanium Products Ltd. (Cat.No.39/2024)

Mixingyard Supervisor - PART I (GENERAL CATEGORY) - Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.40/2024)

Mixingyard Supervisor - PART II (SOCIETY CATEGORY) - Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.3412024

Driver Cum Office Attendant (Medium/Heavy Passenger / Goods Vehicle) - Various Govt. Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.42/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) - Various Govt.Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.43/2024)

Treatment Organizer Gr-II - Health Services (Cat.No.44/2024)

Electrician - Agriculture Development and Farmer's Welfare Department (Cat.No.45/2024)

Non Vocational Teacher Mathematics (Senior) (SR from ST only) - Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.46/2024)

Full Time Junior Language Teacher (Hindi) (SR for SC/ST) - General Education (Cat.No.47/2024)

Junior Public Health Nurse Grade II (SR for ST only) - Health Services (Cat.No.48/2024)

Village Field Assistant (SR for ST only) - Revenue (Cat.No.49/2024)

Assistant Professor in Physiology (I NCA-Dheevara) - Medical Education (Cat.No.50/2024)

Sub Inspector of Police (Trainee) (I NCA-SCCC) - Police (Kerala Civil Police) (Cat.No.51/2024)

Overseer (Civil) (I NCA-SC) - Kerala Agro Machinery Corporation Limited (Cat.No.52/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) (I NCA-LC/AI) - Various Govt. Owned Companies/Corporations/Boards/Authorities (Cat.No.53/2024)

Pharmacist Gr-II (Ayurveda) (I NCA-E/T/B/SC/HN/ST) - Indian Systems of Medicine/IMS/ Ayurveda Colleges. (Cat.No.54-57/2024)

Confidential Assistant Gr II (I NCA-LC/AI/HN/SCCC) - Various (Cat.No.58-60/2024)

Driver Gr.II (HDV)/Driver Cum Office Attendant (HDV)(I NCA-LC/AI)-Various(Except NCC,Tourism,Excise,Police ETC.)(Cat.No.61/2024)

Driver Gr.II (LDV) /Driver Cum Office Attendant (LDV) - Various(Except NCC, Tourism, Excise ETC.) (Cat.No.62/2024)


ഓരോ തസ്തികയുടെയും വിജ്ഞാപനം കാണുന്നതിന് താഴെ തസ്തികയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


Kerala PSC Latest Notification Category No.24/2024 to 62/2024 Apply Online


Assistant Professor in Emergency Medicine - Medical Education (Cat.No.24/2024)

Assistant Professor in Cardio Vascular and Thoracic Surgery - Medical Education (Cat.No.25/2024)

Analyst Grade-III - Drugs Control (Cat.No.26/2024)

Medical Officer (Homoeo). By Transfer - Homoeopathy (Cat.No.27&28/2024)

Assistant Geologist - Mining & Geology (Cat.No.29/2024)

Industries Extension Officer - Industries and Commerce (Cat.No.30/2024)

Draftsman Grade I (Electrical) - Kerala Water Authority (Cat.No.31/2024)

Farm Assistant Grade II (Agri) - Kerala Agricultural University (Cat.No.32/2024)

Overseer Grade III - Kerala Water Authority Cat.No.33/2024)

Peon/Watchman (Direct Recruitment from among the Part-Time employees in KSFE Limited) - KSFE (Cat.No.34/2024)

Clinical Audiometrician Gr.II - Medical Education (Cat.No.35/2024)

Overseer Grade II (Mechanical) - Universities in Kerala (Cat.No.36/2024)

Attender Grade-II - Kerala State Industrial Enterprises Limited (Cat.No.37/2024)

L D Technician - Kerala Drugs Control (Cat.No.38/2024)

Male Nursing Assistant - Travancore Titanium Products Ltd. (Cat.No.39/2024)

Mixingyard Supervisor - PART I (GENERAL CATEGORY) - Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.40/2024)

Mixingyard Supervisor - PART II (SOCIETY CATEGORY) - Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Ltd. (Cat.No.3412024

Driver Cum Office Attendant (Medium/Heavy Passenger / Goods Vehicle) - Various Govt. Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.42/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) - Various Govt.Owned Comp./Corp./Boards (Cat.No.43/2024)

Treatment Organizer Gr-II - Health Services (Cat.No.44/2024)

Electrician - Agriculture Development and Farmer's Welfare Department (Cat.No.45/2024)

Non Vocational Teacher Mathematics (Senior) (SR from ST only) - Kerala Vocational Higher Secondary Education (Cat.No.46/2024)

Full Time Junior Language Teacher (Hindi) (SR for SC/ST) - General Education (Cat.No.47/2024)

Junior Public Health Nurse Grade II (SR for ST only) - Health Services (Cat.No.48/2024)

Village Field Assistant (SR for ST only) - Revenue (Cat.No.49/2024)

Assistant Professor in Physiology (I NCA-Dheevara) - Medical Education (Cat.No.50/2024)

Sub Inspector of Police (Trainee) (I NCA-SCCC) - Police (Kerala Civil Police) (Cat.No.51/2024)

Overseer (Civil) (I NCA-SC) - Kerala Agro Machinery Corporation Limited (Cat.No.52/2024)

Driver cum Office Attendant (LMV) (I NCA-LC/AI) - Various Govt. Owned Companies/Corporations/Boards/Authorities (Cat.No.53/2024)

Pharmacist Gr-II (Ayurveda) (I NCA-E/T/B/SC/HN/ST) - Indian Systems of Medicine/IMS/ Ayurveda Colleges. (Cat.No.54-57/2024)

Confidential Assistant Gr II (I NCA-LC/AI/HN/SCCC) - Various (Cat.No.58-60/2024)

Driver Gr.II (HDV)/Driver Cum Office Attendant (HDV)(I NCA-LC/AI)-Various(Except NCC,Tourism,Excise,Police ETC.)(Cat.No.61/2024)

Driver Gr.II (LDV) /Driver Cum Office Attendant (LDV) - Various(Except NCC, Tourism, Excise ETC.) (Cat.No.62/2024)

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള പിഎസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ 'www.keralapsc.gov.in' ൽ 'വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 02.05.2024 വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 വരെ


 

Notification : Click Here

Apply Online : Click Here

Official Website : Click Here

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment