Focus Points 2022 CHAPTER -4 GRAPHS AND CHARTS FOR BUSINESS


Chapter 4  focus points only GRAPHS AND CHARTS FOR BUSINESS
ഫോക്കസ് പോയ്ന്റ്സ് -ബിസിനസ്സിനായുള്ള ഗ്രാഫുകളും ചാർട്ടുകളും

Charts and graphs are used to make information clear and easier to understand. A good picture is worth a thousand numbers. Spreadsheet offers many types of charts including: Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter and more.
വിവരങ്ങൾ‌ വ്യക്തവും എളുപ്പത്തിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ചാർ‌ട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല ചിത്രം ആയിരം അക്കങ്ങളുടെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. നിര, ലൈൻ, പൈ, ബാർ, ഏരിയ, സ്‌കാറ്റർ‌ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തരം ചാർ‌ട്ടുകൾ‌ സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Types of Charts in Spreadsheet
സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റിലെ ചാർട്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ

LibreOffice Calc provides variety of charts to express your data more meaningfully. Following are the
most widely used charts in LibreOffice Calc.
നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്ക് വിവിധ ചാർട്ടുകൾ നൽകുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്
ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്കിലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ടുകൾ.


Column Chart : In the column chart, categories are displayed horizontally and values vertically. Column chart works well when we want to compare data sets between each other.
നിര ചാർട്ട്: നിര ചാർട്ടിൽ, വിഭാഗങ്ങൾ തിരശ്ചീനമായും മൂല്യങ്ങൾ ലംബമായും പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിര ചാർട്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.


Bar Chart
The bar chart is similar to the column chart, with the difference being that the data series are displayed horizontally and not vertically. Similar to the column chart, in the bar chart we can compare one or more data series.
ബാർ ചാർട്ട്
ബാർ ചാർട്ട് നിര ചാർട്ടിന് സമാനമാണ്, ഡാറ്റാ സീരീസ് തിരശ്ചീനമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും, ലംബമായിട്ടല്ല. നിര ചാർട്ടിന് സമാനമായി, ബാർ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡാറ്റ ശ്രേണികൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.Pie Chart 
The pie chart contains only one data series. A series of data in a pie chart is displayed as a percentage of the total.
പൈ ചാർട്ട്
പൈ ചാർട്ടിൽ ഒരു ഡാറ്റ സീരീസ് മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പൈ ചാർട്ടിലെ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ശ്രേണി മൊത്തം ശതമാനമായി പ്രദർശിപ്പിക്കും.
Steps to Create Charts

 1. Open libre Office calc Application
 2. Enter the data with column headers and row headers.
 3. Select the data including column headers and row headers
 4. Select Insert – Chart – Chart Type – Next.  from ribbon 
 5. Data Range – Tick the options First row as label and First column as label.
 6. Click on Finish.
ചാർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ
 1. ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുക
 2. നിര ശീർഷകങ്ങളും വരി ശീർഷകങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ നൽകുക.
 3. നിര ശീർഷകങ്ങളും വരി തലക്കെട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 4. തിരുകുക - ചാർട്ട് - ചാർട്ട് തരം - അടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. റിബണിൽ നിന്ന്
 5. ഡാറ്റാ ശ്രേണി - ഓപ്ഷനുകൾ ആദ്യ വരി ലേബലായും ആദ്യ നിര ലേബലായും ടിക്ക് ചെയ്യുക.
 6. പൂർത്തിയാക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

Elements of a Chart • Chart  Text  –  A  label  or  title  added  to the chart. Eg. Chart Title, Vertical Axis Title, Horizontal Axis Title etc.
 • Chart Area – Entire area of the chart, which includes labels, data, axis etc.
 • Plot Area – It is the area in which the actual data is plotted.
 • Axis – A line that serves as a major reference for plotting data. X-axis, Y-axis and Z-axis.
 • Data Labels - The values of the data series plotted are known as Data Labels This provides additional information about data point. 
 • Grid lines – Optional lines extending from tick marks across the plot area.
 • Legend – They are the indicators of data items. It is shown in the form of colours or symbols.
ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ഘടകങ്ങൾ
 • ചാർട്ട് വാചകം - ചാർട്ടിലേക്ക് ഒരു ലേബലോ ശീർഷകമോ ചേർത്തു. ഉദാ. ചാർട്ട് ശീർഷകം, ലംബ ആക്സിസ് ശീർഷകം, തിരശ്ചീന ആക്സിസ് ശീർഷകം തുടങ്ങിയവ.
 • ചാർട്ട് ഏരിയ - ചാർട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ഏരിയയും, അതിൽ ലേബലുകൾ, ഡാറ്റ, അക്ഷം മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • പ്ലോട്ട് ഏരിയ - യഥാർത്ഥ ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഏരിയയാണിത്.
 • ആക്സിസ് - ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന റഫറൻസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വരി. എക്സ്-ആക്സിസ്, വൈ-ആക്സിസ്, ഇസെഡ്-ആക്സിസ്.
 • ഡാറ്റാ ലേബലുകൾ‌ - പ്ലോട്ട് ചെയ്‌ത ഡാറ്റാ സീരീസിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഡാറ്റാ ലേബലുകൾ‌ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഡാറ്റാ പോയിന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു.
 • ഗ്രിഡ് ലൈനുകൾ - പ്ലോട്ട് ഏരിയയിലുടനീളം ടിക്ക് മാർക്കുകളിൽ നിന്ന് നീളുന്ന ഓപ്‌ഷണൽ ലൈനുകൾ.
 • ചിത്ര അവതരണം - അവ ഡാറ്റ ഇനങ്ങളുടെ സൂചകങ്ങളാണ്. ഇത് നിറങ്ങളുടെയോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

Advantages of using Graphs and Charts

 1. Visually appealing
 2. Easy to read the data
 3. Quick analysis and interpretation of data with a little time
 4. To know the trends easily
 5. To grasp the data quickly
 6. A large volume of information can be exhibited through charts easily
ഗ്രാഫുകളും ചാർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
 1. കാഴ്ചയിൽ ആകർഷകമാണ്
 2. ഡാറ്റ വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
 3. കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഡാറ്റയുടെ ദ്രുത വിശകലനവും വ്യാഖ്യാനവും
 4. ട്രെൻഡുകൾ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ
 5. ഡാറ്റ വേഗത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ
 6. ചാർട്ടുകളിലൂടെ ഒരു വലിയ അളവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും

PDF ൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളോ (Picture ), തലക്കെട്ടുകളോ (heading), സ്ഥലങ്ങളോ (Area), പാഠഭാഗങ്ങളോ (Paragraphs ) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും. (undo ഉണ്ട്). Font Size, Picture Size എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാം. അതിനു ശേഷം PDF ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച PDF ലഭിക്കും

To avoid SPAM, all comments will be moderated before being displayed.
Don't share any personal or sensitive information.

Post a Comment